Dokument bez tytułu
Rys historyczny

 

Początki szkoły w Raciążku sięgają okresu międzywojennego. Funkcjonowała wówczas 6-letnia Szkoła Powszechna. Wraz z wybuchem II wojny światowej zajęcia w szkole zostały zawieszone, a represje okupanta hitlerowskiego dotknęły wiele rodzin nauczycieli.

Po wojnie wznowiono działalność 7- klasowej Szkoły Powszechnej. Jednakże problemy lokalowe, z jakimi się borykano, skłoniły do budowy nowego obiektu szkolnego. Mieszkańcy Raciąża i sąsiednich wsi - uczniowie i ich rodzice przystąpili do czynu społecznego. Efektem tego wysiłku był nowy, przestronny budynek szkoły. Zaczął on funkcjonować od 1957 i w roku 1973 szkołę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną.

Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zbigniewa Kąckiego rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia. Rok czasu poświęcono na związane z tym prace przygotowawcze: wybór patrona, gromadzenie informacji na jego temat. Cała społeczność uczniowska zdecydowała o wyborze na patrona Komisję Edukacji Narodowej, podkreślając jej nowoczesne wzorce nauczania i wychowania. Komisja Edukacji Narodowej - pierwsze ministerstwo oświaty publicznej, powołana została na sejmie rozbiorowym 14 października 1773r. Komisja, w której skład wchodzili najwybitniejsi najwybitniejsi najbardziej światli ludzie, jak Andrzej Zamoyski, Michał Poniatowski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski, Grzegorz Piramowicz, opracowała nowy program nauczania, stworzyła system szkół wydziałowych, podwydziałowych, parafialnych oraz szkoły wyższe w Krakowie i Wilnie.

W roku 1775 z inicjatywy Ignacego Potockiego utworzono Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które miało kierować pracami nad przygotowaniem nowych podręczników, ale dość szybko objęło swoją pieczą także programy i całą pracę szkół średnich.

Za główny cel reformy systemu szkolnego jego twórcy uważali wychowanie dobrego człowieka i obywatela. Upaństwowieniu i ujednoliceniu przez KEN szkół wszystkich szczebli towarzyszyło pełne unarodowienie. Poza wprowadzeniem języka ojczystego jako wykładowego KEN poleciła dostarczyć młodzieży w toku nauczania jak najszerszej wiedzy o Polsce. Poznanie wiele szczegółów związanych z życiem narodu dawało dobre przygotowanie do wychowania obywatelsko- patriotycznego, którego celem było wskazanie uczniom, co każdy z nich powinien czynić w wieku dojrzałym dla zapewnienia Polsce szczęśliwej przyszłości.

Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 23 października 1974r. W tym czasie wprowadzono ciekawą innowację- coroczną nagrodę naczelnika Gminy (później wójta) dla najlepszego absolwenta szkoły. Ten piękny zwyczaj przetrwał do dzisiaj. W latach 80-tych przeprowadzono kapitalny remont wraz z modernizacją. Z pomieszczeń na strychu urządzono 3 sale lekcyjne, bibliotekę oraz harcówkę.

Z początkiem lat 90-tych, w obliczu ogólnych przemian w kraju zmienił się również kierunek funkcjonowania szkoły. Od 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym szkoły stały się Gminy. To one przejęły odpowiedzialność za działalność gospodarczą, administracyjna i finansową. W naszej szkole, dzięki wsparciu Gminy, wzbogacono bazę materialną i dydaktyczną, odnowiono wnętrze budynku. Od września 1999r, z chwilą wejścia w życie reformy edukacji, nastąpiły zmiany organizacyjne. Szkoła podstawowa stała się sześcioklasową, a starsi uczniowie kontynuują naukę w 3-letnim Gimnazjum mieszczącym się w jednym budynku ze Szkołą Podstawową. W tym czasie szkoła wzbogaca się o piękną, dobrze wyposażoną pracownię komputerową.

Obie placówki funkcjonują prawidłowo zapewniając dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój i dobrą opiekę. Potwierdzeniem tego jest fakt, że od wielu lat młodzież naszej szkoły bardzo dobrze radzi sobie w szkołach średnich. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony w myśl nowej reformy w minionym roku szkolnym potwierdził, że uczniowie są dobrze przygotowani do kontynuacji w szkołach średnich. Mimo wielu sukcesów młodzież jak i nauczyciele odczuwali dotkliwie brak sali gimnastycznej. Mała sala, którą dysponowała Szkoła Podstawowa, nie wystarczała na potrzeby obu placówek. Stąd tez zrodził się pomysł wybudowania sali gimnastycznej. Decyzją Rady Gminy przystąpiono do realizacji tego zadania. Inwestycje ukończono w październiku 2002r, a 17 X dokonano uroczystego otwarcia sali, która służy zarówno uczniom Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum.Tego samego dnia szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Sala gimnastyczna do dnia dzisiejszego służy wszystkim uczniom naszej szkoły. Obie placówki bowiem od 1 IX 2002 roku, zgodnie z decyzją Rady Gminy, funkcjonują w ramach Zespołu Szkół.

Rok 2002 był przełomowym dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po raz pierwszy musieli się oni zmierzyć ze sprawdzianem i egzaminem gimnazjalnym, które przeprowadzano w myśl nowej reformy edukacji. Efekty były bardzo zadowalające. Ten i następne lata potwierdziły, że uczniowie z Raciążka są dobrze przygotowani do kontynuacji nauki w szkołach średnich.

W latach 2003-2006, dzięki staraniom pani dyrektor Irminy Spornej i przy znacznym wsparciu ze strony organu prowadzącego udało się wykonać sporo prac gospodarczych na terenie szkoły, bardzo istotnych dla właściwego jej funkcjonowania, w tym między innymi wymiana wszystkich okien i drzwi wewnętrznych w budynku szkolnym, wykładzin podłogowych w salach dydaktycznych, modernizacja klatek schodowych, zaplecza sanitarnego w placówce, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymiana znacznej części zadaszenia na budynku, utwardzenie terenu przed szkołą.

Od 1 września 2006r. funkcję dyrektora pełni Zdzisław Pietrzak. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu przy Zespole Szkół wybudowano nowocześnie wyposażono pracownię języków obcych z zapleczem, którą do użytku oddano 28 stycznia 2009r. W kolejnym roku powstaje nowocześnie wyposażony budynek z dwoma klasami, szatnią, sanitariatami dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Wykonano również remont biblioteki, która została wyposażona w nowe regały i meble oraz poszerzona o nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na Multimedialne Centrum Informacji. Klasy do kształcenia zintegrowanego oraz klasopracownię geograficzną wyposażono w tablice interaktywne, a pozostałe sale lekcyjne w nowe meble i zestawy multimedialne. Zmienił się również wygldą zewnętrzny szkoły, cały obiekt został ocieplony i pomalowany, a teren przed szkołą utwardzono kostką brukową oraz założono nowe ogrodzenie. Na przestrzeni 62 lat funkcjonowania szkoły obserwuje się więc sukcesywny rozwój bazy szkoły, który przekłada się na rozwój intelektualny i fizyczny uczniów, a dowodem są ich osiągnięcia, sukcesy i efekty w szkołach średnich. W 2007r. Szkoła Podstawowa w Raciążku obchodziła 50-lecie lokalizacji. Z tej okazji zorganizowano uroczystości z udziałem władz lokalnych, byłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, gimnazja zostały zlikwidowane. Obecnie nasza szkoła funkcjonuje jako ośmioletnia szkoła podstawowa.

W ciągu pół wieku historii szkoły w Raciążku mury placówki opuściło około 1900 absolwentów. Rozjechali się w różne strony kraju, często poza granice. Wielu z nich podjęło pracę w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, administracji państwowej i samorządowej. Niektórzy zajmują i pełnią odpowiedzialne stanowiska. Tak, jak zmieniali się uczniowie, tak również zmiany dotykały kadrę nauczycielską. Przez ponad 60 lat funkcjonowania szkoły dłużej lub krócej pracowało w niej około 100 doskonałych nauczycieli i około 50 pracowników administracji i obsługi.

 

Opracowała pani mgr Renata Pietrusińska

 

 

English version here.© js