Dokument bez tytułu
Rys historyczny

 

Początki szkoły w Raciążku sięgają okresu międzywojennego. Funkcjonowała wówczas 6-letnia Szkoła Powszechna. Wraz z wybuchem II wojny światowej zajęcia w szkole zostały zawieszone, a represje okupanta hitlerowskiego dotknęły wiele rodzin nauczycieli.

Po wojnie wznowiono działalność 7- klasowej Szkoły Powszechnej. Jednakże problemy lokalowe, z jakimi się borykano, skłoniły do budowy nowego obiektu szkolnego. Mieszkańcy Raciąża i sąsiednich wsi - uczniowie i ich rodzice przystąpili do czynu społecznego. Efektem tego wysiłku był nowy, przestronny budynek szkoły. Zaczął on funkcjonować od 1957 i w roku 1973 szkołę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną.

Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zbigniewa Kąckiego rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia. Rok czasu poświęcono na związane z tym prace przygotowawcze: wybór patrona, gromadzenie informacji na jego temat. Cała społeczność uczniowska zdecydowała o wyborze na patrona Komisję Edukacji Narodowej, podkreślając jej nowoczesne wzorce nauczania i wychowania. Komisja Edukacji Narodowej - pierwsze ministerstwo oświaty publicznej, powołana została na sejmie rozbiorowym 14 października 1773r. Komisja, w której skład wchodzili najwybitniejsi najwybitniejsi najbardziej światli ludzie, jak Andrzej Zamoyski, Michał Poniatowski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski, Grzegorz Piramowicz, opracowała nowy program nauczania, stworzyła system szkół wydziałowych, podwydziałowych, parafialnych oraz szkoły wyższe w Krakowie i Wilnie.

W roku 1775 z inicjatywy Ignacego Potockiego utworzono Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które miało kierować pracami nad przygotowaniem nowych podręczników, ale dość szybko objęło swoją pieczą także programy i całą pracę szkół średnich.

Za główny cel reformy systemu szkolnego jego twórcy uważali wychowanie dobrego człowieka i obywatela. Upaństwowieniu i ujednoliceniu przez KEN szkół wszystkich szczebli towarzyszyło pełne unarodowienie. Poza wprowadzeniem języka ojczystego jako wykładowego KEN poleciła dostarczyć młodzieży w toku nauczania jak najszerszej wiedzy o Polsce. Poznanie wiele szczegółów związanych z życiem narodu dawało dobre przygotowanie do wychowania obywatelsko- patriotycznego, którego celem było wskazanie uczniom, co każdy z nich powinien czynić w wieku dojrzałym dla zapewnienia Polsce szczęśliwej przyszłości.

Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 23 października 1974r. W tym czasie wprowadzono ciekawą innowację- coroczną nagrodę naczelnika Gminy (później wójta) dla najlepszego absolwenta szkoły. Ten piękny zwyczaj przetrwał do dzisiaj. W latach 80-tych przeprowadzono kapitalny remont wraz z modernizacją. Z pomieszczeń na strychu urządzono 3 sale lekcyjne, bibliotekę oraz harcówkę.

Z początkiem lat 90-tych, w obliczu ogólnych przemian w kraju zmienił się również kierunek funkcjonowania szkoły. Od 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym szkoły stały się Gminy. To one przejęły odpowiedzialność za działalność gospodarczą, administracyjna i finansową. W naszej szkole, dzięki wsparciu Gminy, wzbogacono bazę materialną i dydaktyczną, odnowiono wnętrze budynku. Od września 1999r, z chwilą wejścia w życie reformy edukacji, nastąpiły zmiany organizacyjne. Szkoła podstawowa stała się sześcioklasową, a starsi uczniowie kontynuują naukę w 3-letnim Gimnazjum mieszczącym się w jednym budynku ze Szkołą Podstawową. W tym czasie szkoła wzbogaca się o piękną, dobrze wyposażoną pracownię komputerową.

Obie placówki funkcjonują prawidłowo zapewniając dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój i dobrą opiekę. Potwierdzeniem tego jest fakt, że od wielu lat młodzież naszej szkoły bardzo dobrze radzi sobie w szkołach średnich. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony w myśl nowej reformy w minionym roku szkolnym potwierdził, że uczniowie są dobrze przygotowani do kontynuacji w szkołach średnich. Mimo wielu sukcesów młodzież jak i nauczyciele odczuwali dotkliwie brak sali gimnastycznej. Mała sala, którą dysponowała Szkoła Podstawowa, nie wystarczała na potrzeby obu placówek. Stąd tez zrodził się pomysł wybudowania sali gimnastycznej. Decyzją Rady Gminy przystąpiono do realizacji tego zadania. Inwestycje ukończono w październiku 2002r, a 17 X dokonano uroczystego otwarcia sali, która służy zarówno uczniom Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum.

 

Opracowała pani mgr Renata Pietrusińska

 

 

English version here.© js