Dokument bez tytułu
Trzy spektakle profilaktyczno-wychowawcze.

Pani: Elżbieta Partycka

Dnia 25.11.2019r. w naszej szkole zagościli aktorzy z Pomorskiej Profilaktyki Nawigator Teatr ze Szczebielina przedstawiając dla uczniów różnych grup wiekowych trzy spektakle teatralne o charakterze wychowawczo - profilaktycznym.

Pierwszy spektakl pt."Chłód" przeznaczony był dla uczniów kl. VII - VIII.

Motywy profilaktyczne: rozwód rodziców, kryzys emocjonalny, izolacja, uzależnienie od Internetu, bezkrytyczna akceptacja środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki), autoagresja, autorytet nauczyciela, czynniki chroniące i wspomagające w okresie dojrzewania.

Spektakl "Chłód" pokazywał, że skala obciążeń, jaka spada dzisiaj na młodego człowieka, związanych z koniecznością dostosowania się do nowoczesnego społeczeństwa, wykracza daleko od norm znanych do tej pory. Zerwanie więzi rodzinnych, społeczna zgoda na umniejszanie autorytetu Szkoły, dostępność używek i intensywne oddziaływanie mediów, powodujące zachwianie system wartości, wpływają destrukcyjnie na zdolność rozwiązywania przez nastolatków ich problemów. Problemów, które niejednokrotnie decydują o życiu i śmierci.

Twórcy przedstawienia we wnikliwy, ale jednocześnie daleki od pryncypialności i dosadności sposób inspirowały młodego widza do odważnego zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do poznania siebie.


Drugi spektakl pt."Dziecko sukcesu" został predstawiony uczniom kl. IV - VI.

Motywy profilaktyczne: zachowania ryzykowne związane z używkami (alkohol, nikotyna, narkotyki), przemoc psychiczna, przemoc werbalna, nietolerancja, bezkrytyczne powielanie wzorców z mediów, tłumienie emocji, kryzys wartości, odpowiedzialność za decyzje, autorytet nauczyciela.

Spektakl nawiązał do profilaktyki zachowań ryzykownych. Poszerzył wiedzę uczniów na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki). Rozwinął również umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci, rozwinął umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji, rozwinął umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania, dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych. Również dostarczył wiedzę z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich)

W trzecim spektaklu pt. "MĄDROŚCI KRÓWKI ŁASKOTKI" uczestniczyli uczniowie klas I - III

Motywy profilaktyczne: wdrażanie i utrwalanie postaw abstynenckich (alkohol, nikotyna), zachowania ryzykowne i niebezpieczeństwa związane z sięganiem po alkohol, rozwijanie wyobraźni, kryterium dobra i zła, sumienność i pracowitość, wyrażanie emocji, współpraca w grupie, akceptacja odmienności, dbałość o zdrowie, szacunek dla zwierząt. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Zdobywali umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, Posiedli wiedzę nt. niebezpieczeństwa użycia łatwo dostępnych używek.

Aktorzy zwracali uwagę na: podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; postawa odpowiedzialności za własne zdrowie; umiejętność podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; umiejętność analizy zjawisk przyrodniczych, wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;


Koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany przez GOPS w Raciążku oraz GKRPAiPN.

Opracowała pani Elżbieta Partycka. Zdjęcia wykonał pan Jakub Graczyk. Edytował JS (26.11.2019r)© js